Silkeborg Kunstnerlegat har medlemmer over hele landet og alle interesserede kan blive medlem. Der er dog et maksimalt medlemstal på 150.

Kontingentet er p.t. på 800 kr. årligt. Kontingentet går dels til et legat til årets kunstner dels til fremstilling af et kunstværk til hvert medlem udført af legatmodtageren.

Læs vedtægter

VEDTÆGTER for Foreningen ”SILKEBORG KUNSTNERLEGAT”
§ 1.
Foreningens navn er: ”SILKEBORG KUNSTNERLEGAT”.
§ 2.
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.
§ 3.
Foreningens formål er så vidt muligt at uddele et legat til en udøvende kunstner, som ifølge § 8 opfylder
betingelserne for at modtage legatet.
§ 4.
Enhver person, firma, selskab eller institution kan optages som medlem af foreningen.
Generalforsamlingen kan træffe bestemmelse om begrænsning af foreningens medlemstal.
§ 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode
af 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, som varetager foreningens daglige drift, en kasserer,
som fører og er ansvarlig for foreningens regnskab, samt en sekretær, som bl.a. fører foreningens
forhandlingsprotokol.
4 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år, medens tre er på valg i lige år.
På hvert års generalforsamling vælges endvidere 1 suppleant. Valget gælder for 2 år. På
generalforsamlingen i foråret 2008 og i de år, hvor den eneste suppleant fratræder, vælges dog 2
suppleanter, hvoraf den først valgte vælges for 2 år og den næste for 1 år. Hvis et bestyrelsesmedlem
udtræder af bestyrelsen i årets løb, indtræder den suppleant, der er valgt først, i bestyrelsen. Bestyrelsen
kan indbyde suppleanterne til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Bestyrelseshvervet er ulønnet. Der ydes dog medlemmerne rejsegodtgørelse og diæter i forbindelse med
bestyrelsesmøders afholdelse.
§ 6.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang årligt i Silkeborg inden
udgangen af maj måned. Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 3 ugers skriftligt varsel til
medlemmerne, og indkaldelsen skal bilægges dagsordenen.
Foreningens reviderede regnskab udleveres til medlemmerne på generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 eller 2 suppleanter
6. Valg af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflertal. Stemmeafgivning ved fuldmagt er ikke tilladt.
Forslag til vedtægtsændringer eller andre forslag, som ønskes gjort til genstand for forhandling på
generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formanden senest 4 uger før afholdelse af
generalforsamlingen.
Beslutning om indstilling til generalforsamlingen vedrørende ændringer af foreningens vedtægter eller
foreningens ophør kræver dog tillige, at mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindste 20 % af
foreningens medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med et varsel på mindst 8 dage inden 4 uger efter,
at kravet herom er fremsat.
§ 7.
Legatportionens størrelse fastsættes af bestyrelsen.
§ 8.
Legatmodtageren udpeges af bestyrelsen.
Legatmodtageren skal være dansk eller en i Danmark boende bildende kunstner.
Legat kan ikke søges.
Uddelingen finder sted i forbindelse med foreningens årlige ordinære generalforsamling.
§ 9.
Foreningens bestyrelse optager forhandling med legatmodtageren om køb enten af et grafisk arbejde til
fordeling blandt foreningens medlemmer og/eller et, eventuelt flere kunstværker til bortlodning på den
ordinære generalforsamling.
§ 10.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Foreningens regnskabsår er 1. april – 31. marts.
§ 11.
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen og forfalder til betaling d. 1. marts det
følgende år.

§ 12.
Udmeldelse af foreningen skal skriftligt finde sted til foreningens kasserer med mindst 3 måneders varsel til
en 1. januar.
§ 13.
Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller i formandens fravær af 3
medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Foreningen kan ikke forpligtes ved låneoptagelse, som i givet fald kræver godkendelse af
generalforsamlingen.
§ 14.
I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder dens formue Museum Jorn.
– – – – – – –
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Silkeborg, den 7. juni 1977.
Ændret ved foreningens generalforsamling, den 23. april 1988,
ændret ved foreningens generalforsamling, den 17. maj 2008 og
ændret ved foreningens generalforsamling, den 9. maj 2015.
Kirsten Lindahl – Jens Jørgen Hein – Inga Lolck – Erik Veistrup – Erich Weitling – Robert Jensen – Kirsten Bang
Søren Hedegaard Frederiksen
dirigent

Salg til medlemmer

Nogle af de tidligere legatmodtageres værker kan endnu købes.
Rose Eken (800 kr.)
Andreas Schulenburg (800 kr.)
Allan Otte (800 kr.)
Mie Olise Kjærgaard (800 kr.)
Søren Behncke (800 kr.)
Morten Buch (500 kr.)
Jeppe Hein (300 kr.)
Anders Brinch (300 kr.)
Adam Saks (300 kr.)
Claus Ørntoft (300 kr.)
Kirsten Ortwed (300 kr.)
Henvendelse til Kassereren.

Er du interesseret i at blive medlem, kan du rette henvendelse til:

kasserer Jens Jørgen Hein
Dalvejen 19
8600 Silkeborg
tlf. 8682 6968
e-mail: jjhein@godmail.dk

Eller til:
formanden Kirsten Lindahl
Sanatorievej 14 C
8680 Ry
tlf. 4057 8057
e-mail: klindahl48@gmail.com